Disclaimer

Algemene informatie

Alle rechten met betrekking tot deze website zijn eigendom van het gedeponeerd merk Muroflex.

Aansprakelijkheid voor inhoud

De verstrekte inhoud werd met de grootste zorg samengesteld maar we er kan geen garantie worden gegeven inzake de nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid, bruikbaarheid en actualiteit van de inhoud. Elke gebruiker is bijgevolg in het algemeen verplicht om vakkundig na te gaan of alle inhoud geschikt is voor het voorgenomen gebruik.

De ontwikkelaar van deze website is verantwoordelijk voor de eigen inhoud op deze website krachtens de toepasselijke wetgeving. Hij is echter niet verplicht om verzonden of opgeslagen informatie van derden te controleren of omstandigheden die wijzen op illegale activiteit te onderzoeken. Verplichtingen om informatie te verwijderen of het gebruik ervan te blokkeren conform de toepasselijke wetgeving, blijven onverminderd van kracht. Aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf de datum van kennisname van een concrete inbreuk. Mits kennisgeving van dergelijke schendingen, zal de betrokken inhoud onmiddellijk worden verwijderd.

Deze website en productinformatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld (hierna: "Productinformatie" of "Productinhoud"), worden aan de gebruiker aangeboden in de staat waarin ze zich bevinden, zonder verklaringen en waarborgen van welke aard ook (uitdrukkelijk of impliciet) of enige aansprakelijkheid, binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving. Behoudens in geval van opzet, kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die werd veroorzaakt door of die verband houdt met het gebruik van deze website of de merknaam Muroflex. We wijze elke verantwoordelijkheid af voor enige onrechtstreekse, incidentele, bijzondere of gevolgschade, die werd veroorzaakt door of verband houdt met het gebruik van deze website.

Aansprakelijkheid voor links

De inhoud van deze website bevat ook links naar externe websites waarover we geen controle hebben. Bijgevolg dragen we geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites. De respectieve provider of operator van deze externe websites is altijd zelf verantwoordelijk voor hun inhoud. De gelinkte websites werden gecontroleerd op mogelijke schendingen van de wet bij het plaatsen van de link. Er werd daarbij geen illegale inhoud vastgesteld. Een permanente controle van de gelinkte pagina's is onredelijk als er geen concrete aanwijzingen zijn van een schending. Na kennisgeving van schendingen, zullen dergelijke links onmiddelijk worden verwijderd. Verder zijn we niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of hun inhoud.

Auteursrecht

De inhoud en werken op deze samengestelde pagina's zijn onderworpen aan het auteursrecht. Voor het kopiëren, verwerken, verspreiden en iedere vorm van gebruik dat de grenzen van het auteursrecht te buiten gaat, wordt de schriftelijke toestemming vereist. Indien de inhoud niet door onze diensten werd gecreëerd, wordt het auteursrecht van derden gerespecteerd. In het bijzonder wordt de inhoud van derden als dusdanig aangeduid. We vragen de gebruiker echter om het te melden wanneer deze een schending van auteursrechten vaststelt. Na kennisgeving van dergelijke schendingen, zullen we de betrokken inhoud onmiddellijk verwijderen.

Productinformatie

Informatie en documenten van derden

Voor zover de aan de gebruiker verstrekte productinformatie gebaseerd is op voorraadgegevens van derden, kan de datum van de laatste update van het specificatieblad worden overgenomen.

Hoewel we onze uiterste best doet om de nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid, actualiteit en nut van de informatie van derden te garanderen, wijzen we, voor zover de toepasselijke wetgeving dit toelaat, iedere garantie of aansprakelijkheid af.

Informatie en documenten

Informatie over de producten en diensten is gebaseerd op de actuele kennis en ervaringen en voldoet aan de bepalingen van de erkennende overheid. Dit stelt de gebruiker evenwel niet vrij van zijn plicht om eigen onderzoeken en tests te verrichten gezien het groot aantal factoren dat de verwerking en toepassing van het product en diensten kan beïnvloeden. Aangezien het gebruik en de uitvoering buiten onze controle valt kunnen we niet alle omstandigheden voorzien, en sluiten we elke aansprakelijkheid voor schade te wijten aan ongepaste opslag of verkeerd gebruik uit.

De toepassing van het product en de diensten kunnen niet permanent worden gecontroleerd en/of opgevolgd . We wijzen bijgevolg alle aansprakelijkheid af voor schade die voortvloeit uit dergelijke toepassingen.

Diverse, in het bijzonder lokale of regionale, omgevingsfactoren kunnen de uitwerking van het product of de dienst beïnvloeden. Voor dergelijke gevolgen kunnen we geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De gebruiker van het product of de dienst moet zich houden aan de geldende eigendomsrechten, de wetten en voorschriften, alsook en de bepalingen inzake goedkeuring van het product en de instructies. Alle in dit document opgenomen verklaringen en informatie kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

Wijzigingen en updates

We kunnen, zonder enige aansprakelijkheid, deze website te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken geheel of gedeeltelijk wijzigen en/of de exploitatie ervan stopzetten en dit heeft geen verplichting om de website te updaten.

Slotbepalingen

Elke vordering of geding met betrekking tot deze website of het gebruik ervan zal beheerst worden door en geïnterpreteerd worden overeenkomstig het Belgisch recht.