Muroflex Algemene Voorwaarden

1. Offertes
De offertes zijn vrijblijvend en verbinden geenszins de handelsagentuur of de uitvoerder. Behoudens andersluidende vermelding is de geldigheid beperkt tot 30 kalenderdagen vanaf de datum van verzending of afgifte. Biedingen zijn slechts geldig voor zover alle bij de bestelling overhandigde documenten onder alle oogpunten (onder meer wat bewerking, hoedanigheid en afmeting der materialen betreft alsook hun aard) in overeenstemming zijn met deze die bij de prijsaanvraag werden afgeleverd. De klant is verbonden met de uitvoerder vanaf het ogenblik dat hij getekend of gecontracteerd heeft. Bestellingen door de Muroflex-consulenten genoteerd of afgesloten zijn slechts bindend voor de uitvoerde na bevestiging door de uitvoerder. Door ons gegeven ramingen zijn louter informatief en mogen in geen geval worden beschouwd als een bindende forfaitaire prijs. Door zijn bestelling aanvaardt de klant de toepassing van de algemene voorwaarden van de uitvoerder, met uitsluiting van elke andere bepaling waarmee de uitvoerder zich niet uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord heeft verklaard.

2. Prijsbepaling
Elke officiële wijziging inzake lonen en prijzen die de kostprijs beïnvloedt wettigt een herziening van de voorwaarden van de overeenkomst zelfs indien deze reeds in uitvoering is. Behoudens andersluidend beding dienen de prijzen verhoogd te worden met de fiscale lasten die steeds ten laste zijn van de klant.

3. Verantwoordelijkheid
Bij de uitvoering van kap- en afbraakwerken is de uitvoerder niet verantwoordelijk voor mogelijke beschadigingen aan niet zichtbare leidingen, buizen, enz die in de muren of vloeren zijn ingewerkt. Indien na verwijdering van de bezetting, bekleding, verf of andere materialen blijkt dat de ondergrond in slechte staat is, waardoor de opdracht onuitvoerbaar wordt, behoudt de uitvoerder het recht de werken te beëindigen. In dat geval worden de tot dan toe gemaakte kosten aangerekend. Indien de uitvoerder werken dient uit te voeren op bestaande lagen kan de uitvoerder enkel instaan voor de hechting van het systeem op de oude lagen. Het loskomen van deze oude lagen van de ondergrond valt dan ook niet onder de verantwoordelijkheid van de uitvoerder. Indien de uitvoerder werken moet uitvoeren op bestaande voegen en/of andere ondergronden kan hij niet verantwoordelijk worden gesteld indien deze loskomen. Om de duurzaamheid van bestaande ondergronden te meten kunnen speciale testen worden uitgevoerd door een gespecialiseerd labo. Deze metingen zijn niet in de offertes opgenomen en worden steeds genomen op initiatief en voor rekening van de opdrachtgever.

4. Termijnen en werfinrichting
Behalve ingeval van een uitdrukkelijke en andersluidende overeenkomst zijn onze data "aanvang werk en/of levering" en "beëindiging verstrekt ten titel van inlichting. Dit betekent dat zo ze niet worden nageleefd de klant het contract niet zal mogen opzeggen noch ons laten vervangen, noch van ons eender welke schadevergoeding eisen. Zelfs ingeval van andersluidend beding heffen gevallen van heerkracht, zoals weersomstandigheden, sociale conflicten, ongeval, in gebreke blijven van een leverancier en dergelijke, de overeengekomen termijnen op. Zelfs ingeval van andersluidend beding zal vertraging slechts kunnen aanleiding geven tot schadevergoeding na tegensprekelijke vaststelling. Elke keer dat de werken om gelijk welke reden, waarvoor de uitvoerder geen fout kan verweten worden, worden stilgelegd, zouden de termijnen met acht dagen worden verlengd. Bij de aanvang van de werken, dient de werf in goede staat te verkeren en dient de mogelijkheid te bestaan de goederen af te zetten in de nabijheid van de werf. De verloren gedane uren tijdens dewelke er niet kan gewerkt worden ingevolge inbreuk op deze bepaling zullen aangerekend worden. De klant zal zorgen voor aanwezigheid van water en elektriciteit op de werf. Deze kosten en die van verbruik zijn ten laste van de klant.

5. Uitvoering van de werken
In geval dat de uitvoerder in de onmogelijkheid is het werk uit te voeren of verder uit te voeren zullen de reeds betaalde voorschotten die niet overeenstemmen met reeds uitgevoerde werken aan de klant worden terugbetaald. In dit geval is de klant niet gerechtigd enige schadevergoeding te eisen. Behoudens andersluidende bepalingen dienen de geleverde waren van een gemiddelde kwaliteit te zijn. Eventuele monsters worden aangeboden om de klant een idee te geven van de te verwerken of te leveren materialen zonder garantie van volstrekte gelijkheid. De uitvoerder behoudt zich het recht voor om bestelde materialen te vervangen door materialen van een gelijkwaardige kwaliteit. Het goedkeuren der goederen dient te gebeuren hetzij in de werkhuizen van de uitvoerder, hetzij op de werken, hetzij op het ogenblik dat ze ter bestemming aankomen. De verwerking van de materialen wordt als een onherroepelijke goedkeuring ervan aanzien. De goederen reizen steeds op risico van de klant. Lastenkohieren of andere verplichtingen zijn slechts van toepassing voor zover deze de uitvoerder tijdig worden medegedeeld en voor zover de uitvoerder ze schriftelijk heeft erkend.

6. Betaling van tussentijdse vorderingsstaten
De betaling van de tussentijdse vorderingsstaten en facturen dienen op een correcte manier te gebeuren volgens de overeen gekomen betalingstermijnen. Indien de klant nalatig is in het betalen van deze tussentijdse facturen eigent de uitvoerder zich het recht toe de werken stil te leggen totdat alle betalingen correct in orde zijn. Alle daaruit vloeiende kosten zullen integraal aan de klant worden gefactureerd en dienen betaald te worden voordat de uitvoerder de werf terug zal opstarten. Tevens zullen de verwijlintresten volgens de algemene voorwaarden worden opgeëist.

7. Veiligheidscoördinator
In het Kb van 25/01/2013 staan omschreven wanneer een veiligheidscoördinator moet worden aangesteld. Alle kosten die voortvloeien uit de aanstelling van deze coördinator zijn ten laste van de klant. Indien de veiligheidscoördinator bijkomende veiligheidseisen stelt, die niet in de offerte zijn voorzien, zullen de daaruit vloeiende kosten eveneens ten laste van de klant vallen.

8. Totaliteit van de werken
De prijzen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat de totaliteit der werken wordt besteld. Indien u bepaalde posten of artikels wenst te schrappen uit de offerte behoudt de uitvoerder zich het recht de prijzen van de overige artikels te herzien vermits een aantal vaste kosten verdeeld zitten over de verschillende artikels.

9. Onderaanneming
Het zal de uitvoerder zijn toegestaan het aan hem opgedragen werk geheel of gedeeltelijk al of niet in onderaanneming door derden te laten uitvoeren.

10. Waarborgen door de uitvoerder
Voor werken die met waarborg worden uitgevoerd, wordt de waarborgtermijn uitdrukkelijk vermeld in de offerte en op de factuur en zijn volledig voor rekening van de uitvoerder. Muroflex kan als adviserende dienstverlener nooit verantwoordelijk worden gesteld voor de daden van de uitvoerder.
De termijn van de waarborgen vangt aan op datum van de factuur. Waarborgen zijn niet van toepassing op plaatselijke herstellingen De waarborg dekt geen beschadigingen die het gevolg zijn van vervormingen (verzakkingen, scheuren, enz. ...) van de ondergrond waarop bezettingen of bekledingen werden aangebracht. De waarborg is beperkt tot het kosteloos opnieuw behandelen en/of herstellen van de eventueel bestaande gebreken. Schade ontstaan ten gevolge van waterinsijpelingen wordt niet gedekt. De waarborg wordt slechts uitgevoerd na volledige betaling van de factuur. Bij weigering de rekening volledig te betalen, zal de uitvoerder automatisch het recht op waarborg definitief schorsen.

11. Klachten en betalingsvoorwaarden
Geen enkele klacht tegen de facturen van de uitvoerder zal aanvaard worden indien ze niet schriftelijk werd gedaan binnen de acht dagen volgend op hun verzending. De uitvoerder behoudt het recht de werken of goederen te factureren naargelang de uitvoering of leveringen, zelfs indien deze gedeeltelijk zijn. De facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van de uitvoerder tenzij afwijkende betalingstermijnen schriftelijk werden overeengekomen. Partijen komen overeen dat aan de uitvoerder eigendomsrecht wordt verleend met dien verstande dat alle geleverde materialen eigendom zullen blijven tot algehele betaling zal zijn geschied. In geval de goederen onroerend goed zouden geworden zijn, geven zij bij prioriteit recht op de betaling ervan. Wissels en andere documenten ter incassering, die slechts mogen gebruikt worden na door de uitvoerder aanvaard te zijn, wijzigen de plaats van betaling niet en brengen evenmin schuldvernieuwing met zich mee. Alle kosten met betrekking tot deze wissels zijn ten laste van de klant. Niet betaalde facturen of het saldo van niet betaalde facturen brengen vanaf hun vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een intrest an 15 % per jaar op. Eveneens van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling zal ten titel van forfaitair schadebeding het op de vervaldag niet betaalde saldo verhoogd worden met 15 % met een minimum van 100 euro. Geen enkele opgetreden schade kan aanleiding geven tot het niet correct betalen van de door de uitvoerder gefactureerde werken. Indien er betalingen door de klant worden vertraagd omwille van een lopend schadedossier zal de uitvoerder onverwijld de algemene voorwaarden toepassen en verwijlintresten opeisen. 

12. Stillegging en verbreking
Partijen verklaren zich akkoord dat de uitvoerder bij niet betaling van een vervallen factuur het recht zal hebben de leveringen en/of werken stop te zetten tot betaling zal gebeurd zijn. De uitvoerder kan slechts schriftelijk aan dit recht verzaken. Alle kosten voortvloeiende uit de stillegging zijn ten laste van de koper en/of bouwheer. De uitvoerder behoudt zich het recht voor een passende schadevergoeding te vragen. Wanneer de koper en/of bouwheer meer dan een maand in gebreke blijft de nog verschuldigde bedragen te betalen zal de uitvoerder, gerechtigd zijn de overeenkomst als ontbonden te aanzien na een aangetekende ingebrekestelling. In dit geval zal na schadevergoeding van 30% op de nog uit te voeren werken verschuldigd zijn ten titel van winstderving eventueel te verhogen met andere kosten van deze ontbinding. In geval van een geprotesteerde wissel en/of wijziging van de maatschappij van de klant en/of verandering in de toestand van de klant behoudt de uitvoerder het recht de overeenkomst te verbreken per aangetekend schrijven met het recht de in het vorig lid vermelde schadevergoeding te vorderen.

13. Bevoegdheidsclausule
Bij gebeurtelijk geschil zijn enkel de Rechtbanken in het arrondissement van de uitvoerder bevoegd.