Een nieuwe keldervloer volgens de Benor-kwaliteitsnormen.

muroflex-icon.png

Het BENOR-merk is een vrijwillig collectief conformiteitsmerk en is een gedeponeerd collectief conformiteitsmerk. Het heeft in zijn schoot een Comité voor het Merk (CM) opgericht dat belast is met het algemeen beheer van het BENOR-merk. Dit Comité wijst het beheer in de diverse sectoren die voor één of meerdere producten in het BENOR-merk geïnteresseerd zijn, toe aan sectoriële BENOR-certificatie-instellingen.


                 
 

Voor de organisatie en werking van deze certificatie-instellingen is de norm NBN EN 45011 van toepassing. Deze norm bepaalt de criteria waaraan productcertificatie-instellingen moeten voldoen.

Normen en voorschriften zorgen voor een gegarandeerde kwaliteit voor een waterdichte keldervloer.

De NBN-normen en PTV-typevoorschriften gelden als conformiteitsbasis van het BENOR-merk. Het BENOR-merk geeft aan dat een product in overeenstemming is met een Belgische norm (NBN). Bij gebrek aan een dergelijke norm of als aanvulling daarop kan de overeenstemming ook slaan op andere technische specificaties die gevalideerd worden als technische grondslag voor het BENOR-merk. Voor bouwproducten gelden naast de NBN-normen de Technische Voorschriften (PTV) als een dergelijke grondslag van overeenstemming.

Zoals de NBN-normen worden de PTV voor de bouwproducten waarop ze betrekking hebben, aanzien als dé regels van goed vakmanschap. Producten die aan de prestatie-eisen van een norm of PTV voldoen worden geacht gebruiksgeschikt te zijn in hun toepassingsdomein van de bouw.

De vergunning tot gebruik van het BENOR-merk voor een bouwproduct is gesteund op productcertificatie.

Deze certificatie houdt in dat:

  • de fabrikant als vergunninghouder van het BENOR-merk, de doorlopende overeenstemming van zijn product met de norm waarborgt op basis van een productiecontrole in de fabriek, in het BENOR-jargon “industriële zelfcontrole” genoemd;
  • de certificatie-instelling als derde onafhankelijke partij, op basis van een periodieke externe controle bevestigt dat er een voldoende mate van vertrouwen is dat de door de fabrikant verstrekte verklaring van overeenstemming gewettigd is.

De industriële zelfcontrole heeft betrekking op de gebruikte grondstoffen en materialen, op het productieproces en op het eindproduct. Ook de meet- en proefuitrustingen van de fabrikant worden in de zelfcontrole betrokken. Met het oog op een optimale beheersing van deze controle worden aan de fabrikant ook steeds meer elementen van een kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001 opgelegd. De periodieke externe controle heeft tot doel de geldigheid en betrouwbaarheid van de zelfcontrole na te gaan. Tijdens deze externe controle worden tevens monsternemingen verricht voor de uitvoering van controleproeven in een extern beproevingslaboratorium.

Vooraleer een nieuw producttype onder het BENOR-merk kan vervaardigd worden dient de conformiteit desgevallend initieel bewezen te worden door typeproeven. Deze geschieden naargelang het geval door de fabrikant zelf onder toezicht van de certificatie-instelling of in een extern beproevingslaboratorium.

Sommige sectorale certificatie-instellingen voeren de externe controle en/of de controleproeven zelf uit, andere geven deze opdrachten in onderaanneming aan keuringsinstellingen en/of beproevings-laboratoria waarvan de werking in overeenstemming is met de norm NBN EN 45004 voor de keuringsinstellingen en NBN EN ISO 17025 voor de laboratoria. Een nazicht bij levering onder het BENOR-merk is onontbeerlijk De toekenning van een vergunning tot het gebruik van het BENOR-merk is vergezeld van de uitreiking van een BENOR-certificaat dat alle relevante informatie bevat over de vergunninghouder en het gecertificeerde product.

De effectieve levering van een bouwproduct onder het BENOR-merk kan worden nagegaan aan de hand van:

  • de BENOR-identificatie (o.a. het BENOR-logo) op het product zelf, op een verpakte hoeveelheid of op de begeleidende leveringsdocumenten naargelang het geval.
  • het BENOR-certificaat en eventueel andere BENOR-documenten vermeld op het certificaat.

Voor meer details aangaande het nazicht bij levering en de specifieke identificatieregels voor de verschillende BENOR-bouwproducten, wordt verwezen naar de BENOR-certificatie-instellingen.

Ook bij twijfel over de levering onder het BENOR-merk of in het geval van klachten kan op de BENOR-certificatie-instellingen beroep worden gedaan.
Het BENOR-merk kent een groeiend succes in de bestekken. Bovendien heeft het BENOR-merk voor bouwproducten zich in de afgelopen jaren sterk uitgebreid. Deze uitbreiding werd in eerste instantie in de hand gewerkt door de valoriserende bepalingen in de bestekken van de openbare bouwheren die de productcertificatie verkiezen boven de andere vormen van voorafgaandelijke technische keuring van de te verwerken producten.

Dankzij het groeiende kwaliteitsbewustzijn in de bouw kent het BENOR-merk voor bouwproducten nu ook een groeiend succes op de private bouwmarkt en wordt in de private bestekken meer en meer voorgeschreven dat bouwproducten onder het BENOR-merk moeten geleverd worden.

De toepassing van de normen en PTV voor bouwproducten is niet algemeen verplicht op basis van Belgische regelgeving in de bouw. Ook het BENOR-merk wordt niet door regelgeving opgelegd. Een fabrikant kiest voor het BENOR-merk om te voldoen aan de vraag uit de markt naar een onafhankelijke en betrouwbare bevestiging van de overeenstemming van de bouwproducten met de technische specificaties en van hun gebruiksgeschikheid in een specifieke toepassing.

De eerbiediging van de normen en PTV voor bouwproducten en de levering van deze producten onder het BENOR-merk wordt wel contractueel verplicht door zulks in het bestek van de werken voor te schrijven.

Rekening houdend met de Europese Richtlijn betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken (93/08/1993) mag het BENOR-merk in de bestekken voor openbare werken enkel voorgeschreven worden als een “referentieel conformiteitsmerk”, d.w.z. dat andere conformiteitsmerken met een aangetoonde evenwaardigheid aanvaard moeten worden. Deze evenwaardigheid moet uiteraard zowel aangetoond worden voor wat de technische specificaties betreft, als wat het certificatiesysteem betreft.

 

Contacteer ons

Mail ons

info@muroflex.be

Bel ons

+32 (0)55/ 50 00 42

Bezoek ons

Steenweg Deinze 150, 9810 Nazareth, Belgium